Viết về phương tiện giao thông bằng Tiếng Anh

Means of tranport (Phương tiện giao thông) – what is your favorite means of transport? 

Bicycle is one of means of transport that I like most. It is very convenient and good for health. Riding a bicycle, I can develop a strong heart and muscular limbs. Using a bike for transportation also can help you lose weight and improve your overall health. In city or countryside, when you ride bicycle, you don’t need to worry about parking problems and can save money on fuel. Morever, bicycle is only means of transport which  doesn’t pollute the environment. That are some reasons why I like bicycle for transportation.

Tạm dịch:

 Xe đạp là một phương tiện giao thông mà tôi thích nhất. Nó rất tiện lợi và tốt cho sức khỏe. Đi xe đạp, tôi có thể phát triển cơ bắp chân tay và có một trái tim khỏe. Đi xe đạp để vận chuyển cũng có thể giúp bạn giảm cân và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Trong thành phố hay nông thôn, khi bạn đi xe đạp, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề vấn đề đậu xe và có thể tiết kiệm tiền nhiên liệu. Hơn thế nữa, xe đạp chỉ là phương tiện vận tải duy nhất mà không gây ô nhiễm môi trường. Đó là một số lý do tại sao tôi thích xe đạp để vận chuyển.

Tác giả Bee
One Response
  1. Hồ Thị Trang

Ý kiến nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *